Semalt: Wiki makalalaryny döretmek üçin botlary ulanmak

Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Maýkl Braun Wikipediýanyň ýa-da “Wiki” -iň dürli mowzuklarda köp makalanyň ýazylandygy bilen öwünip bilýän web sahypalarynyň biridigini aýdýar. Şwesiýa uniwersitetiniň dolandyryjysy Swenker ansohansson, robotlary we botlary paýhasly ulanandygyny we Wikipediýada ulanmazdan ozal ýokary derejeli ýolbaşçylar tarapyndan tassyklanandygyny aýdyp, millionlarça makala döretmek tejribesini gorady.

Ansohanssonyň programma üpjünçiligi Wikipediýada millionlarça makalany üstünlikli döretdi we bu ensiklopediýa web sahypasynyň iň meşhur we öndümli redaktorlaryndan birine öwrüldi. Indi bu fizika mugallymy Lsj ady bilen giňden tanalýar. Swenkeriň şwesiýa wersiýasy üçin köp Wikipediýa makalalaryny döretmegine kömek eden awtomatiki Wikipediýa redaktory Lsjbot-y döretdi. “Lsjbot” şu wagta çenli Wikipediýanyň dürli wersiýalarynda üç million makala döredip we on milliondan gowrak şahsy redaktirlemegi başardy. Ansohansson esasy wezipäniň haýwanlaryň we ösümlikleriň dürli görnüşleri barada makalalar döretmekdigini aýdýar. Wikipediýada birnäçe bot bar bolan wagtlar boldy, ýöne ansohansson häzirki döwürde olaryň has möhümdigini we Google we Wikipediýa enjamlarynyň bir bölegi bolmalydygyny öňe sürýär.

Şeýle-de bolsa, botlar bilen edip biljek zatlarymyzyň çäkleri bar. Elbetde, botlar möhümdir, sebäbi olar Wikipediýada dürli makalalar ýazmak bilen bir hatarda köp iş ýerine ýetirmäge kömek edýär. Iňlis dilinde neşir edilen millionlarça makalalar bar we botlar wandalizmi ep-esli derejede bejermek üçin ulanylýar. Dünýäniň islendik ýerinde köne zatlary abatlaýarlar we täzeleýärler, bar bolan diskussiýalary arhiwleýärler, Wikipediýa makalalarynyň kategoriýalaryny üýtgedýärler we el bilen baglanyşykly meseleleriň hasabatlaryna takyk senäniň möhürlerini goşýarlar.

Botlar ýa-da robotlar ýörite tassyklama amallaryndan geçýär

Web sahypasyna gözegçilik etmek üçin jogapkär Wikimedia gaznasynyň müdiriniň orunbasary we goşantçysy Erik Moller Cluebot hakda käbir mysallar berdi. Giňişleýin syýasatyň Wikipediýada robotlaryň ýa-da botlaryň ulanylmagyny dolandyrýandygyny aýdýar. "The Guardian" -a, botlaryň hemmesiniň çäkli aýratynlyklary, aýratynlyklary we mümkinçilikleri sebäpli bu ägirt ensiklopediýanyň üstünde işlemäge hukugynyň ýokdugyny aýtdy. Botlaryň köpüsi, ýerine ýetirýän işleriniň manylydygyny ýa-da ýokdugyny adamlar kesgitlän berk tassyklama prosedurasyndan geçýär. Gereksiz işleri seýrek ýerine ýetirýän botlar derrew makullanmaýar ýa-da ömürboýy ýapylýar.

Moller, şeýle hem, Wikipediýanyň we onuň taslamalarynyň gurluşly maglumatlarynyň dürli usullar bilen saklanýandygyny, zatlaryň täzelenmegine kömek edýär. Makalalary döretmek üçin robotlary we botlary ulanmagyň öz kemçilikleri bar, ýöne ansohansson tejribesini güýçli nokatlar bilen gorady. Şwesiýanyň Wikipediasynda ýüzükleriň Lordynyň 150-den gowrak simwolynyň bardygyny, ýöne diňe az sanlysynyň Wýetnam söweşine degişlidigini belleýär. Diýmek, bu zehinli mekdep mugallymy ilki bilen ýazyjylaryň we redaktorlaryň ornuny tutýan botlary döretdi. Soň bolsa Tolkien we ak erkek nerwler hakda pikir alyşýar. Stilleke adam üçin henizem kyn görünýär, ýöne ansohansson öz wezipelerini has gowy ýerine ýetirmek üçin ýörite Wikipediýa botlaryny ulandy.

send email